Zákony

Celý náš portál je výtahem nejdůležitějších částí zákonů a vyhlášek týkajících se lesa a jeho ochrany v České republice. Zákony tak nejsou rozepsány bod po bodě, a co který bod znamená, ale udělali jsme jejich souhrn. V kostce si tak můžete přečíst, co je povinností vlastníka lesa, návštěvníků lesa, jak se starat o les a podobně.

Chcete-li si zákony prostudovat detailně, doporučujeme přečíst si vytištěné zákony, nebo si je prostudovat na internetových portálech, které se zákony přímo zajímají. Jedná se například o portál http://www.zakonyprolidi.cz/ nebo portál Ministerstva zemědělství EAGRI, který obsahuje znění zákonů týkající se Ministerstva zemědělství (zkráceně MZe).

Seznam zákonů

Zákon o lesích

Zákon č.289/1995 Sb.  - Předpis č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

"Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm."

Celý tento portál se věnuje tomuto zákonu. Nejdůležitější články jsou zde.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny

"Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství1c) v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry."

Najdete jej například v článcích:

Zákon o myslivosti

Zákon č.449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti

"Tento zákon upravuje

 • a) chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky,
 • b) výjimečné držení zvěře v zajetí,
 • c) dovoz a vývoz živé zvěře,
 • d) dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky,
 • e) tvorbu a využití honiteb,
 • f) postavení a právní poměry honebního společenstva,
 • g) ochranu myslivosti,
 • h) užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře,
 • i) regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích,
 • j) provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří,
 • k) náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních,
 • l) kontrolu ulovené zvěře,
 • m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a sankce za neplnění nebo porušení povinností,
 • n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti."

Najdete jej například v článcích:

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem

Zákon č.149/2003 Sb. - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

"Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích."

Najdete jej například v článcích:

Seznam vyhlášek

Vyhláška o přenosu reprodukčního materiálu

č.139/2004 Sb. - Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Najdete jej v článcích:

Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

č.393/2013 Sb. - Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

Najdete jej v článcích:

Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesa

č.83/1996 Sb. - Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Najdete jej například v článcích:

Vyhláška o opatřeních k ochraně lesa 

č.101/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Najdete jej například v článcích:

Předpisy

Předpis o poskytování dotací na hospodaření v lesích

Předpis č. 30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Najdete jej například v článcích: