Vlastníci lesa a myslivost

Myslivost se zabývá chováním k volně žijící zvěři v přírodě, kterou bereme jako součást ekosystému. Myslivost je také spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení tradic a zvyků jako součást českého národního bohatství. Vše se řídí zákonem č.449/2001 Sb.. (Přesnou definici myslivosti dle zákona nalezneme např. na wikipedii.)

 Abychom si mohli projít vztahy mezi vlastníky lesa a myslivosti, musíme se seznámit se základními pojmy

Základní pojmy

Honební pozemky

jsou pozemky, na kterých se vykonává myslivost (chov a lov zvěře, atd.). Jsou to téměř všechny pozemky - lesy, pole, louky, další zemědělské a ostatní pozemky.

Do honebních pozemků nepatří jen zastavěná území (obce), dopravní infrastruktura (dráhy, letiště, silnice), oplocené sady, školky, hřiště, zahrady a pozemky prohlášené Orgánem státní správy myslivosti za nehonební pozemky. Výčet všech těchto tzv. nehonebních pozemků naleznete v §2 odst. e) zákona.

Honitba

Skupina honebních pozemků, které na sebe navzájem navazují a které Orgán státní správy myslivosti vymezí jako honitba a lze v něm tak provádět právo myslivosti.

Specifikace honitby:

 • minimální výměra honitby je 500ha
 • obora je honitba trvale oplocená o minimální výměře 50 ha
 • bažantnice je část honitby vhodná pro chov bažantů

Držitel honitby

je fyzická nebo právnická osoba, které byla rozhodnutím Orgánu státní správy myslivosti honitba uznána.

 • fyzická nebo právnická osoba vlastnící minimálně 500 ha souvislých pozemků
 • honební společenstvo je právnickou osobou založenou pouze za účelem vytvoření honitby. Členem honebního společenstva může být pouze vlastník pozemků v honitbě ležících.

Uživatel honitby

vykonává právo myslivosti v honitbě. Může jím být přímo držitel honitby a vykonávat právo myslivosti sám. Nebo honitbu pronajme a pak je uživatelem nájemce. Nájemce platí držiteli honitby nájem dle smlouvy.

Státní správa myslivosti

 • vykonává dohled nad dodržováním zákona
 • vede evidenci honiteb
 • na návrh uživatele honitby ustanovuje mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž

 

Vlastník lesa a honitba

Máte-li les nebo jiné honební pozemky ...

 • souvislé o minimální výměře 500 ha, můžete požádat státní správu o uznání vlastní honitby, ve které budete vykonávat právo myslivosti nebo honitbu pronajmete.
 • výměra vašich pozemků je menší než 500ha, stáváte se členem honebního společnosti pokud do 30 dnů neoznámíte honebnímu společenstvu nesouhlas s členstvím.
   • Zánikem vlastnického práva k pozemkům zaniká i členství v honebním společenstvu. Členství v honebním společenstvu zaniká i prohlášením všech vašich pozemků za nehonební.
   • Vaše členství vám dává možnost ovlivňovat protřednictvím orgánů honebního společenstva (valná hromada, honební výbor, honební starosta) chování uživatele honitby.

Máte-li nějaký problém s myslivostí (myslivci, zvěř, škody napáchané zvěří) řešte ho prostřednictvím:

 • Honebního starosty
 • Mysliveckého hospodáře
 • Orgánu státní správy myslivosti

Zvěř 

vyskytující se na vašich pozemcích není vaším majetkem a nemůžete ji lovit ani si ji jinak přivlastňovat pokud nejste uživatelem honitby.

Uživatel honitby

má právo v nezbytné míře používat k provozování práva myslivosti vaše pozemky, ale bez vašeho souhlasu nesmí umisťovat na vašem pozemku myslivecká zařízení.

Škody zvěří

Škodu, kterou Vám na pozemku způsobí provoz myslivosti nebo zvěř, musí uživatel honitby uhradit ( § 55 - Uplatnění nároků). Týká se to ale jen škod způsobených na honebních pozemcích.

Podmínky uplatnění náhrady škody

Abyste mohli uplatnit náhradu škody, musíte škodu na lesních porostech a pozemcích evidovat od 1.7. přecházejícího roku do 30.6. aktuálního roku. Dále pak do 20ti dnů od konce tohoto období (od 30.6.) musíte uplatnit náhradu škody u uživatele honitby. Nejlépe písemně s potvrzením přijetí, např. doporučeným dopisem do vlastních rukou. Uživatel honitby má pak 60 dní na úhradu škody nebo domluvu s majitelem lesa. Jestliže tak neučiní, lze do 3 měsící uplatnit nárok na náhradu škodu u soudu.

Nárok na úhradu není při škodě:

 • na nehonebních pozemcích,
 • na porostu chráněném oplocením,
 • při poškození v kulturách do 1% jedinců ročně do doby zajištění kultury.

Vlastník také musí činit opatření k zabránění škod zvěří na lesích proti okusu, loupání a zimnímu ohryzu v rozsahu nejméně 1% výměry lesa.

Potřebné podklady

Potřebné podklady často vyžadují odhad soudního znalce, a co nejdříve po zjištění škody

Pro jednání s uživatelem honitby musíte předložit:

 • doklad o tom, že škoda byla způsobena zvěří, jakou zvěří,
 • vyčíslení škody,
 • kdy ke škodě došlo (nejlépe znalecký posudek),
 • kdo je poškozený (tj. doklad o vlastnictví pozemku nebo plodiny či porostu),
 • doklady o totožnosti poškozeného (občanský průkaz...).

Pro podání žaloby k soudu musíte předložit:

 • doklad o tom, že škoda byla způsobena zvěří, jakou zvěří,
 • vyčíslení škody,
 • kdy ke škodě došlo (nejlépe znalecký posudek),
 • kdo je poškozený (tj. doklad o vlastnictví pozemku nebo plodiny či porostu),
 • doklady o totožnosti poškozeného,
 • identifikační údaje žalovaného,
 • kdy a u koho byl uplatněn nárok na náhradu škody,
 • že nedošlo k dohodě,
 • případně další doklady, o které advokát požádá pro účely sepsání žaloby nebo které si vyžádá soud.