Těžba

Těžbou dřeva sklízíme výsledky těžké a dlouhé práce a péče našich předků.

A jako ostatní fáze vývoje lesa má i těžba dřeva svá pravidla, která je potřeba dodržet. Jen tak se nám podaří dobře a efektivně založit nový les.

Těžbu dřeva rozdělujeme na

 • Těžbu mýtní – slouží k obnově porostů. Mýtní porost musí mít věk alespoň 80let
 • Těžbu předmýtní - slouží k výchově porostů (probírky, viz. péče o les)
 • Těžbu nahodilou – slouží k odstraňování poškozených stromů

 

Plány těžby

Vlastník bez plánů a osnov

Vlastník hospodařící bez "Lesního hospodářského plánu" nebo nepřevzaté "Lesní hospodářské osnovy" musí splnit tyto podmínky:

 • s těžbou musí souhlasit Odborný lesní hospodář
 • při překročení výše těžby 3 m3/rok na 1 ha, musí záměr těžit předem ohlásit Orgánu státní správy lesů. K tomu potřebuje vyjádření Odborného lesního hospodáře

Vlastník s plány a osnovami

Vlastník, který hospodaří podle "Lesního hospodářského plánu" nebo převzaté "Lesní hospodářské osnovy" těží dřevo podle tohoto plánu. (Nemusí tedy Orgánu státní správy lesů nic hlásit.) Plán je platný na určité období (obvykle to bývá 10let). Na toto období plán udává, kolik dřeva celkem se může maximálně vytěžit. Do tohoto limitu se započítávají veškeré těžby (mýtní, předmýtní, nahodilé).

 

Pravidla těžby

Vlastník musí podle zákona splnit následující podmínky:

1) Velikost holiny (seče)

 • Plocha vykáceného lesa (tzv. "velikost seče") je maximálně 1 hektar. Šířka seče maximálně 2 výšky těženého porostu a na exponovaných stanovištích 1 výška těženého porostu.
 • Na přirozených stanovištích borových a lužních je velikost seče maximálně 2 ha bez omezení šíře seče.
 • Nelze kácet vedle nezajištěné kultury (i sousedovi), pokud by součet nově vzniklé holiny a nezajištěné kultury překročili zákonem stanovenou velikost (1 ha).
 • Zákon zakazuje snižovat zakmenění porostu (hustotu porostu) úmyslnou těžbou pod 0,7 (není-li zásah prováděn na podporu následného porostu).

2) Vlastník je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou.

Pokud by zpracováním vznikla holina větší než 0,2 ha, pak je nutné tento úmysl předem oznámit Orgánu státní správy lesů.

To neplatí při nenadálé kalamitě vyžadující bezodkladná opatření.

3) Doprava dříví

Nelze-li jinak, je vlastník oprávněn použít k přibližování, uskladnění a odvozu cizí pozemky po dohodě s vlastníkem a za náhradu. Nedojde-li k dohodě mezi vlastníky lesa, určí podmínky a výši náhrady státní správa.

Ten kdo provádí těžbu, musí dát do pořádku holinu, cesty, stanoviště k uskladnění, atd.. Jedná se tedy o urovnání používaných cest a jejich úklidu. Nepoužívané, nebo jen dočasné cesty a stopy pak narušit do hloubky bagrem, aby nedocházelo k erozi půdy a odvodňování nejen Vašeho les. 

Vhodná doba k těžbě dřeva

Nejvhodnější dobou k těžbě dřeva je konec podzimu a zima a to z několika důvodů:

 • Stromy jsou v zimním klidu a mají tak v sobě málo vody. Nejsou proto tak náchylné k nákaze houbami.
 • Škůdci jsou zazimovaní a nehrozí tak napadení stromů lýkožroutem a jinými škůdci.
 • Díky nízkým teplotám se dočasně uskladněné dřevo nekazí.
 • Listnaté stromy jsou neolistěné a je tak mnohem méně hmoty k dalšímu zpracování.
 • V jiných ročních obdobích je více jiné práce (zalesňování, ochrana proti škůdcům, apod.)

Nekácejte les však dříve, než budete mít objednaný odbyt vašeho dřeva (pila, palivové dřevo, atd..)!

Kdo může provádět těžbu

Těžba, doprava, uskladnění

Firmy, živnostníci, vlastník

Poznámky

1) Je-li Váš les větší než 1 ha, není jej možné vykácet celý najednou. Velmi často se stává, že větší úsek lesa se těží třeba i 20 let (vykácet 1ha, zalesnit do zajištěné kultury, vykácet další úsek, atd..)

2) Snažte se domluvit se s vlastníky sousedních pozemků, abyste si nepřekáželi při těžbě lesa. Vytěžíte-li les na hranici se sousedem, soused může vytěžit les, až budete mít zajištěnou kulturu.

3) Les se (většinou) těží od východu. V našem středoevropském regionu převládají západní větry, které při těžbě od západu mohou zdecimovat porosty za vytěženým lesem.