Péče o les

Správnou péčí o les zajistíte, že následující generace zdědí zdravý les s fungujícím ekosystémem prospěšný životnímu prostředí, velkou biodiverzitou a kvalitním hodnotným dřívím v době těžby. 

Abyste toho dosáhli, musíte les chránit, kontrolovat, opatrovat, vychovávat, kdy jednotlivé činnosti jsou závislé na stáří a stavu lesa. Jinak se musíme chovat k lesu, který je právě vysazený a jinak k lesu, kterému je již 80let.

Pravidelné kontroly jsou součástí práce Vašeho lesního hospodáře. Řešte s ním situace, které ve vašem lese nastanou. Odborný lesní hospodář je ale jen poradce. Veškerá zodpovědnost je na majiteli lesa!

 

A jak nato?

Péči o les lze shrnout do základních bodů:

Povinnosti vlastníka lesa při výchově lesa

Jako vlastník máte zodpovědnost za to, co se děje ve vašem lese, a je vaší povinností ...

Zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu

Výsadbou správných dřevin, jejich prořezávkami a probírkami, viz. výchova lesních porostů a ochrana lesních porostů.

Hospodařit tak, abyste neohrožovali majetek sousedních vlastníků

  • škůdci, nemoci, padající větve, suché stromy, apod.
  • vymýtit svůj les tak, aby nespadl sousedův (vítr, deště)
  • poškození přístupových cest

Chránit les před znečištěním látkami unikajícími při hospodářské činnosti

  • chemie, pohonné hmoty, jiné látky
  • používat biologicky odbouratelné oleje ve strojích a pilách

Vést lesní hospodářskou evidenci

Ze zákona musíte vést evidenci o tom, jak se staráte o les (tzv. evidence o plnění závazných ukazatelů plánu a obnově lesa). Všechny údaje za uplynulý rok, které si vedete o lese, se odevzdávají Orgánu státní správy lesů do 31. března.

Co potřebuje Váš les, se dozvíte v lesní hospodářské osnově.

Praktická rada

  • Pro každý porost si založte kartu (list), do které zapisujte provedené práce a rok provedení.

  • Zapisujte si obnovu lesa, ochranu rostlin, prořezávky, probírky a těžby dle druhu (předmýtní úmyslné, mýtní úmyslné, nahodilé). U nahodilých těžeb evidujte důvod (souše, vývraty, zlomy (vítr, sníh, hmyz)).

 

Vztah vlastníka lesa k myslivosti

Vlastník lesa se automaticky stává členem honební společnosti a má tak vliv (pomocí valných hromad, honebního výboru, honebního starosty, atd.) na chování lidí, kteří honitbu využívají (tzv. uživatel honitby). Více informací o vztazích k myslivosti najdete zde.

Vztah vlastníka k ochraně přírody

se řídí zákonem č.114/1992 Sb. 

Ochrana přírody je veřejným zájmem (ochrana rostlinných a živočišných druhů, přírodních krás, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, omezení šíření nepůvodních druhů, ochrana genofondu, atd.). Proto musíme při užívání přírody dodržovat omezení vyplývající ze zákona. Za vzniklou újmu má však vlastník lesa nárok na finanční náhradu.

Vlastníků lesa se týkají situace, kdy dochází ke změně statutu jeho lesa. Například na

  • chráněná území,
  • ochranu zvlášť chráněných živočichů a rostlin, 
  • ochranu soustavy NATURA 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality)

V takových situacích máte ze zákona vždy právo vyjádřit se k dané situaci.