Dotace na hospodaření v lesích

Stejně jako v jiných oborech, lze na hospodaření v lesích požádat stát o poskytnutí finančních dotací. 

Dotace se dnes řídí podle vládního předpisu Předpis č. 30/2014 Sb. ze dne 19.února 2014. Jedná se o "Podpora hospodaření v lesích 2014-2020" a na stránkách MZe si jej si jej můžete detailně nastudovat. My jsme pro Vás udělali následující výtah.

Dotační politika se stále mění, proto je potřeba každý rok sledovat změny. 

Na co lze uplatnit dotace

Dotace se poskytují na následující oblasti:

 1. ekologické a šetrné technologie používáné při hospodaření v lese
 2. obnovu, zajištění a výchovu lesa do 40 let věku
 3. zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
 4. obnovu poškozených lesů imisemi a jinými příčinami (způsobených vlivem člověka na přírodu)
 5. podporu sdružování a hospodaření vlastníků lesů
 6. vyhotovení lesních hospodářských plánů

Co to znamená?

Pro tyto vybrané oblasti Vám stát může po splnění podmínek, poskytnou finanční příspěvky, například na ...

 • nákup stromků k výsadbě lesa
 • použití lanovek, koně, železného koně, atd.. k přibližování a vyklizování dříví
 • stavbu oplocenek a použití individuální ochrany stromků (chráničky, pletivo, atd..)
 • ochrana a výchova porostů
 • odstraňování nevhodných porostů
 • vytvoření lesního hospodářského plánu

Postup pro získání dotací

 1. Na webových stránkách kraje, nebo osobně přímo na krajském úřadě zjistíte
  1. na co přesně můžete dostat dotace.,
  2. podmínky splnění dotací,
  3. termíny, do kdy musíte podat žádost o dotace (někde to je např. k 30.září, 30.března, jinde do 2 měsíců od provedení úkonů, atd..).
 2. Stáhněte si pravidla pro výpočet sumy dotace.
 3. Stáhněte si formuláře pro daný kraj.
 4. Vyplňte formuláře dle typu žádáné dotace
  • vypočtěte výši dotace a vyplňte formuláře
  • pro vyplnění odborných věcí budete potřebovat odborného lesního hospodáře.
 5. Podejte vyplněné žádosti o dotace na krajský úřad v požadovaném termínu.
 6. Na konci roku zjistíte, zda a v jaké výši Vám byly dotace přiděleny.
  • dotace Vám nemusí být uznána, případně dostanete méně, než jste žádali
  • dotace do 1000Kč se neposkytuje (ani o ni nemusíte žádat)
  • často Vám přijdou peníze na účet, aniž by Vám přišel dopis s oznámením, že jste dotace dostali

Celý proces vyplnění žádosti Vám zabere hodiny až desítky hodin - studium požadavků, vyplňování, komunikace s úřady a odborným lesním hospodářem, podání žádosti na úřad.

Poznámka 1: Dotační politika se liší kraj od kraje podle možností jednotlivých rozpočtů. Některé kraje neposkytují dotace vůbec, jiné jen na některé z oblastí, jiné na všechny oblasti. Liší se také formuláře, způsoby a termíny podání žádosti o dotace. Odborný lesní hospodář, působící v daném kraje většinou ví, co kraj aktuálně dotuje.

Poznámka 2: Žádejte na tom krajském úřadě, který spravuje kraj, ve kterém se nachází Váš les.

Webové stránky krajů o dotacích

Zde naleznete seznam webových stránek jednotlivých krajů, kde mají zveřejněné informace o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

Odkazy byly platné k roku 2016.

Hlavní město Praha http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/zivotni_prostredi_a_energetika/priroda_krajina_lesy_a_zelen/poskytovani_prispevku_na_hospodareni_vlesich_2014.html  
Středočeský kraj http://kr-stredocesky.cz/web/20994/65 
Jihočeský kraj http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1897&par[lang]=CS  
Plzeňský kraj http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/financni-prispevky-hospodareni-v-lesich 
Karlovarský kraj http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Dotace/stranky-dotaci/P_lesy_dotace.aspx
Ústecký kraj http://www.kr-ustecky.cz/uzitecne-informace/ds-99403/archiv=0&p1=204367 
Liberecký kraj http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi 
Královéhradecký kraj http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2015/ziv-prostredi/financni-prispevky-na-hospodareni-v-lesich-v-roce-2015-75502/
Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/granty-probihajici-v-oblasti-zivotniho-prostredi-/76643/  
Olomoucký kraj https://www.kr-olomoucky.cz/lesy-myslivost-rybarstvi-cl-268.html  
Moravskoslezský kraj http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zivotni_prostredi/zmena-pravidel-pro-poskytovani-financnich-prispevku-na-hospodareni-v-lesich-a-na-vybrane-myslivecke-cinnosti-44172/  
Jihomoravský kraj http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2587-506-Pravidla+pro+poskytovani+financni+podpory+na+hospodareni+v+lesich+v+Jihomoravskem+kraji+2013-2019.aspx  
Zlínský kraj http://www.kr-zlinsky.cz/poskytovani-financnich-prispevku-na-hospodareni-v-lesich-na-uzemi-zlinskeho-kraje-a-zpusob-jejich-vyuziti-2013-2019--cl-2207.html  
Kraj Vysočina

http://kr-vysocina.cz/prispevky-na-hospodareni-v-lesich/ds-303075/archiv=0&p1=65364  

 

Rozepsané oblasti dotací 

Hlava I - Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

 1. vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu
 2. vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu
 3. přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva stroji s celkovou hmotností do 10 tun.
 4. likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty po lesním porostu
 5. vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu

Hlava II - Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

 1. přirozená obnova
 2. umělá obnova síjí
 3. umělá obnova sadbou
 4. umělá obnova sadbou opakovanou
 5. zajištění lesních porostů v zákonné době
 6. přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
 7. výchova lesních porostů do 40 let věku

Hlava III - Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

 1. přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin
 2. umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí
 3. umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první
 4. umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou
 5. zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě
 6. přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách
 7. výchova lesních porostů do 40 let věku
 8. zřizování nových oplocenek
 9. individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři

Hlava IV - Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů

 1. přirozená obnova
 2. umělá obnova síjí
 3. umělá obnova sadbou první
 4. umělá obnova sadbou opakovanou
 5. ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění
 6. zřizování nových oplocenek
 7. zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě
 8. výchova lesních porostů do 40 let věku
 9. odstraňování porostů náhradních dřevin
 10. mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnutí valů

Hlava VI - Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu  hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr

 

Hlava VII - Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů