Pouze pravidelnou kontrolou jste schopni rychle zjistit případné problémy a rychle na ně zareagovat tak, aby nedošlo k vážnému poškození Vašeho lesa.

Jak často chodit na kontroly?

Zde platí pravidlo "Čím častěji, tím lépe". Obecně však záleží na stáří lesa, kdy mladý a čerstvě vysázený les musíme kontrolovat častěji (1-2x 14 dní) než starý les (1x za pár měsíců).

Dále provádíme namátkové kontroly, případně častější kontroly, např.

po živelných událostech (silný vítr a vichřice, silné deště)

v termínech, kdy se vyskytují hmyzí škůdci 

v termínech, kdy zvěř začíná okusovat rostliny

Jestliže při kontrolách zjistíte, že něco není v pořádku a nevíte co, můžete se podívat do atlasu poškození rostlin na stránkách http://atlasposkozeni.mendelu.cz/.

Ochrana dle stádií vývoje lesa

Nově vysázený les

Les, který je vysázen a ještě nedorostl do zajištěné kultury, musíme často kontrolovat (1-2x za 14dní) a opatrovávat, protože je velmi náchylný na poničení okolní přírodou.

Musíme jej zejména ...

Chránit proti buřeni v kulturách

Buřeň (plevele a keře) malé stromky hodně omezují - berou jim živiny, světlo a vodu. Díky tomu stromky pomaleji rostou, nebo přímo uhynou. Musíme proto sazenice proti buřeni bránit. A to buď mechanicky, nebo chemicky.

Mechanicky

Dle polohy lesa, většinou na jaře (květen-červen) a v létě (červenec-srpen), kdy buřeň vyroste, je potřeba ji posekat. Případně ji můžete vyplet (klasicky vytrhat) kolem rostlin.

K posekání používáme srpy (kdy máte nejlepší cit pro přesnost sečení kolem rostlin), kosy, případně motorové kosy a křovinořezy.

Jen pozor na vaše stromky, ať neposečete i je.

Chemicky

V termínech dle fází růstu vašich rostlin, stavu buřeně a dle použití chemických přípravků, můžete buřeň chemicky likvidovat nebo omezovat. Například můžeme:

  • ostružiníky a maliníky retardovat (zpozdit ve vývoji), postřikem ještě před nárůstem zelené hmoty (v únoru)
  • vzrůstající buřeň u nenarašených stromků postříkat neselektivním herbicidem (březen-duben). Využívá se toho, že buřeň většinou začíná růst dříve, než stromky.
    Pozor, postříkáte-li již narašené stromky, zničíte je nebo je retardujete a deformujete.
  • vzrostlý plevel postříkat neselektivním herbicidem. Důležité je, stříkat pouze okolí stromku za totálního bezvětří, abyste nepostříkali i rostliny. Toto nelze použít, je-li buřen vysoká.

Opět pozor, ať si chemií nezničíte i vaše stromky.

 

Chránit proti škůdcům

Zejména se jedná o klikoroha borového a hlodavce, kteří okusují kořeny stromků.

Klikoroh Borový - hmyzí škůdce

Nepřímá ochrana

Tento brouk je jedním z největších pohrom čerstvě vysázených lesů. Má rád čerstvé paseky, které vyhledává, a kde se v čerstvých pařezech vyvíjejí jeho larvy. Proto se odložením vysázení lesa na příští rok výskyt klikorohu omezí. Platí to i pro případ, že se v blízkosti Vašeho lesa nacházejí čerstvé paseky.

Přímá ochrana - chemicky

Proti klikorohu platí také postřik správnými insekticidními přípravky (viz. klikoroh borový - Fury, Vaztak, atd.),. Stříkají se kmínky rostlin.

Insekticidními přípravky lze ošetřit nadzemní část rostlin ponořením sazenice do přípravku přímo před výsadbou. Přípravek se však nesmí dostat na kořeny, jinak sazenice uhynou!

Nevýhoda chemického ošetření je ta, že chemie reálně působí jen cca 2 týdny (záleží na počasí). Chemii tak použijte v okamžiku, kdy brouci začínají okusovat stromky. Zničíte tak většinu brouků a následná škoda na rostlinách bude jen zanedbatelná.

Použití pastí na klikoroha

Jako kontrola výskytu klikoroha a při jeho nižším výskytu lze použít pasti. Nejedná se o komplexní ošetření, ale o lokální, kde klikoroha nalákáme na místo, které mu voní (insekticidem ošetřená čerstvá borovicová větvička). Po kousnutí do ošetřené větvičky brouk uhyne.

 

Hlodavci

Myši, hraboši, hryzci, myšice, norníci a další hlodavci si rádi smlsnou na vašich rostlinách. Při jejich výskytu potřebujeme zavést ochranná a obranná opatření:

Mechanicky - většinou pasti, které se rozmísťují rovnoměrně po oblasti.

Chemicky - použitím rodenticidů. Mohou však ohrožovat zvěř a lidi, proto se aplikují jen výjimečně. Po čase se také může u hlodavců objevit rezistence vůči nim.

Biologicky - přirození nepřátelé hlodavců - dravci a drobné šelmy.

 

Chránit proti okusu zvěří

Mechanicky

Oplocenky

Jedná se o výstavbu plotů (tzv. oplocenek) kolem vysázeného lesa. Jedná se zejména o část, kde jsou vysázené listnaté stromy. Oplocenku necháváme na místě minimálně do doby, než les doroste do zajištěné kultury. Oplocenku musíme často kontrolovat, zda není poničena a rychle ji případně opravovat. Zvěř, která by se dostala dovnitř, by mohla nadělat velké škody.

Máme spoustu typů oplocenek. To, jakou vyrobíme, závisí na umístění lesa, typu zvěře která žije v místě, přístupu materiálu, a podobně.

Oplocenka stojí sice peníze a spoustu práce, usnadní Vám však následnou péči o les.

Chráničky

Je-li vysázeno menší množství listnatých stromků, můžeme místo oplocenky použít kolem každého stromku chráničky. Jedná se o individuální ochranu pomocí tubusů, drátěného pletiva, apod.

Jiné

Srnec s oblibou vytlouká své paroží o mladé stromky modřínu. Může je tak často poškodit nebo přímo zničit. Proto malý modřín musíme chránit třemi kůly pravidelně rozmístěnými kolem modřínu.

 

Chemicky

Zejména proti zimnímu a letnímu okusu stromků zvěří, musíme na stromky nanést repelent. Repelent buď nastříkáme, nebo natřeme štětcem, případně rukou. 

Chráníme tak stromky, které nejsou v oplocence.

Na trhu je množství přípravků na ochranu proti okusu, například Aversol, Stop Z, Stopkus, at..

Chránit proti houbovým chorobám

Jedná se o sypavku borovou a václavku.

Sypavka borová hrozí primárně mladým výsadbám borovic, kdy poškození jehličí může mít za následek úhyn stromku. Stříká se fungicidy (Dithane, Kuprikol, Novozir, Ortiva, atd..) preventivně od poloviny července do září, 3-4 postřiky, 

Václavka je houbová choroba, která napadá cambium jak mladých tak starých porostů. U mladých lesů je potřeba napadené stromky pokácet a odklidit.

Zajištěný les

U zajištěného lesa se jedná hlavně o pravidelné kontroly. Les nebývá dramaticky poškozen zvěří, musíme však monitorovat přítomnost podkorního a kalamitního hmyzu (dle vyhl. 101/1996).

V případě zjištění výskytu je nutné provést ochranná opatření. Vždy vše proberte s Vaším lesním hospodářem, který má kontroly vašeho lesa na starost!