Výsadba a obnova lesa

Les můžeme založit na lesních pozemcích (PUPFL) a to po vytěžení lesa. V tomto případě se jedná o obnovu lesa.

Les můžeme také založit na jiných pozemcích než lesních (zemědělských, ostatních, apod.), kdy se jedná o zalesnění.

Zalesňování pozemků

Termín "zalesňování" používáme v případě, kdy měníme zemědělské (popř. ostatní) pozemky na "lesní pozemky" (dle zákona pozemky PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa). Chceme si tak například zalesnit louku na chalupě, nebo pole, se kterým si nevíme rady a podobně.

Pro zalesnění takovýchto pozemků je postup následující:

1. Získat rozhodnutí o změně využití území od stavebního úřadu.

K tomu potřebujeme:

 • katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí
 • odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
 • vyjádření Orgánu státní správy lesů
 • podat žádost na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) o typologii pozemku (stáhneme si žádost a písemně doručíme na příslušnou pobočku ÚHÚL do 30. 9. příslušného roku)
 • zpracovat projekt zalesnění - zpracuje odborný lesní hospodář (viz. bod 2 jako při obnově lesních porostů)

Vše proberte s vaším stavebním úřadem a Orgánem státní správy o správném postupu na konkrétním úřadě.

2. Orgán státní správy prohlásí pozemek za PUPFL.

3. Zalesnit (provést výsadbu) dle projektu pozemek do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Tento bod je shodný jako body 3,4,5 v případě obnovy lesních porostů.

4. Zajistit kulturu do 7 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Tento bod je shodný s bodem 6 v případě obnovy lesních porostů.

Obnova lesních porostů

Porost obnovujeme na holině vzniklé těžbou, živelnou katastrofou nebo postupně pod porostem.

Při obnově lesa musíme učinit tyto kroky: 

1. Odstranit klest

 • pálením - klest snesený na hromady se pálí za přísných protipožárních opatření
 • drcením - silné zemní frézy klest rozdrtí a zapraví do země
 • kumulace - snesením klestu na hromady, které se během několika málo rozpadnou a zůstanou součástí Vašeho lesa.
 • odvozem - klest snesený nebo shrnutý na hromady nebo řady se vyváží mimo lesní plochu a zpravidla prodá na energetickou štěpku. Les se tak ale zbavuje životně důležitého organického materiálu, potřebný pro další rozvoj

2. Připravit projekt výsadby

Projekt výsadby zpracovává odborný lesní hospodář, který projekt zpracuje na konkrétní holinu dle rámcových směrnic hospodaření a navrhne

 • vhodné dřeviny,
 • minimální počty sadebního materiálu na danou holinu a
 • spony mezi dřevinami.

3. Připravit půdu

 • způsob přípravy půdy je navržen v projektu výsadby dle zvolených dřevin a způsobu jejich výsadby
 • bez přípravy se zpravidla nechávají plochy čisté a bez buřeně (po pálení klestu nebo drcení, ale půda již musí být ulehlá)
 • plochy zabuřenělé nebo čerstvě po drcení vyžadují vždy přípravu půdy (ručně jamky nebo mechanizovaně naoráváním v pruzích)

4. Nakoupit sadební materiál

Pro obnovu lesa a zalesňování mohou být použity:

Sadební materiál musí splňovat podmínky původu (vyhl.č.139/2004) z odpovídající přírodní oblasti a odpovídající nadmořské výšky. Takový materiál je nabízen lesními školkami s licencí MZe (Ministerstva Zemědělství).

Před nákupem sadebního materiálu v lesní školce je nutné vědět v jaké přírodní lesní oblasti (PLO) a v jakém lesním vegetačním stupni (LVS) se holina nachází. Na základě toho lesní školka prodá sazenice s vhodným původem.

Vlastník je povinen vést evidenci o původu sadebního materiálu 10 let.

5. Výsadba                

Výsadba rostlin je prováděna podle projektu výsadby (druhy sazenic, spony mezi rostlinami, atd..) převážně ručně (sazečem, motykou), avšak tam kde to přírodní podmínky dovolují, může být výsadba i mechanizovaná (zalesňovací stroje, motorové jamkovače).

Zákon stanovuje povinnost provést výsadbu do 2 let od vzniku holiny, tak aby na ploše rostlo 90% minimálního počtu stanoveného vyhláškou (v tomto množství může být 15% pomocných dřevin, tedy dřeviny, které na holině vyrostly přirozeně)

6. Zajištění kultury

O vysazený les se musíme starat tak, abychom dosáhli zajištěné kultury nejpozději do 7 let od vzniku holiny.

DŮLEŽITÉ: 

SPOLUPRACUJTE S ODBORNÝM LESNÍM HOSPODÁŘEM

KVALITNÍ SADEBNÍ MATERIÁL NAKUPUJTE OD POVĚŘENÝCH PĚSTITELŮ

Praktické pokyny k výsadbě

Sepsali jsme praktické pokyny k zalesnění, abyste měli jistotu, že jste sadbu dobře zasadili.