Kategorie lesa

Kategorie lesa podle § 6 Lesního zákona jsou následující:

Lesy hospodářské

Jsou to lesy určené k pěstování a těžbě dřeva (tzv. produkční činnost lesa), jakožto obnovitelného přírodního zdroje.

Jedná se o všechny lesy nezařazené v kategoriích lesů ochranných nebo zvláštního určení. 

Lesy ochranné

Do kategorie lesů ochranných se zařazují

 • lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, výsypky, apod.). 
 • vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech,
 • lesy v klečovém lesním vegetačním stupni (8.LVS)

Lesy ochranné plní mimoprodukční funkci lesa. Zařazení lesů do kategorií ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu.

Lesy zvláštního určení

Jedná se o lesy plnící mimoprodukční funkci lesa. Spadají mezi ně tyto případy:

 • lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I.stupně,
 • lesy v ochranných pásmech přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
 • lesy u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním,
 • lesy v zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích,
 • lesy lázeňské,
 • lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
 • lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
 • lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
 • lesy pro zachování biologické různorodosti,
 • lesy v uznaných oborách a bažantnicích,
 • lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Zařazení lesů do kategorie zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu.