Co je to les

Obecná definice říká, že lesem jsou stromy, keře (tzv. lesní porosty) a pozemky na kterých rostou. Spolu s dalšími živými organismi a vodními plochami vytváří lesy jedny z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších ekosystémů naší planety.

Les je hlavně zdrojem dřeva určeného k prodeji či spotřebě vlastníka, kde dřevo přestavuje obnovitelnou surovinu. Vedle produkce dřeva (tzv. produkční činnost) plní les i jiné celospolečenské funkce, ze kterých vlastníkovi lesa neplyne žádný příjem (funkce rekreační, protipovodňová, klimatická, pro zachování bilogické různorodosti apod.) - tzv. mimoprodukční činnost.

V České republice se lesy podle Lesní zákona (289/1995) dělí dle vlastnictví na státní, v majetku obcí, v majetku církví a soukromé (fyzických i právnických osob). Dále se dělí dle funkce na hospodářské, ochranné a lesy zvláštního určení.

Jak se chovat v lese

Vztah návštěvníků a vlastníků k lesu je dán lesním zákonem (289/1995) tak, aby nedocházelo k ničení životního prostředí.

Každý, kdo volně vstupuje do lesa, nesmí jej ničit a poškozovat, znečišťovat či narušovat životní prostředí, rušit zvěř, atd.. Za oplátku tam každý může sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a suchou, na zemi ležící klest. Toto se týká všech lesů, tedy i soukromých. Vyjímkou jsou vyznačené chráněnné oblasti a dále pak orgán lesní správy může rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa. Lesní zákon také zakazuje vykonávat v lesích některé jinak běžné činnosti

Vstup do lesa je na vlastní nebezpečí. Návštěvník také musí dbát pokynů vlastníka lesa a jeho zaměstnanců či najatých pracovníků. 

Hospodaření v lese

Lesní zákon stanovuje předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.“

Jedná se o plány, jak s lesem zacházet, kdy těžit, co sázet a podobně...

Zajímavosti z lesa

Trocha ekologie

 • Jeden velký vzrostlý listnatý strom, např. dub, vyprodukuje za den tolik kyslíku, kolik spotřebuje denně k dýchání 50 lidí.
 • Jeden hektar listnatého lesa vyprodukuje za rok přibližně 10 tun kyslíku, jehličnatý les pak přibližně 6,5 tun kyslíku.
 • Les čistí ovzduší. Např. hektar bukového lesa dokáže navázat za život až 60 tun popílku, smrkový 30tun.
 • Les nasává vodu jako houba a pomalu ji uvolňuje. Pomáhá tak proti povodním při deštích.

V lesích České republiky přiroste

(zdroj http://lesniskolky.cz/)

za každé 3 minuty tolik dřeva, kolik se spořebuje na stavbu jednoho rodinného celodřevěnného domu (cca 65mdřevní kulatiny na dům),
za 1 hodinu pak objem dřeva na 20 domů,
za 1 den objem dřeva na 480 domů,
za 1 měsíc 2000 m3 dřeva na 14 400 rodinných celodřevěných domů.

K postavení 14 400 rodinných domů je potřeba na začátku 778,4kg smrkového semene, ze kterých se vypěstuje 15 568 000 výsadby schopných sazenic. Tyto vysadit v lesních holinách a vzrůstající porosty minimálně 80 let dále pěstovat a ochraňovat.

Všeobecné údaje o lesích v České republice (2013)

(zdroj http://www.uhul.cz/)

Plocha lesních pozemků v České republice stále roste.
33,9%
území státu pokrývají lesy. To je výměra lesní půdy 2 663 731 ha.
O 0,06% se každoročně zvětší procento lesů v ČR. (Od roku 1966 celkem o 64 103ha.)
Největší lesnatost je v Libereckém kraji  - 44,8%.
Nejmenší lesnatost je v kraji Hlavní město Praha - 10,4%.
Zastoupení dřevin v lesích

 • 73% jehličnaté lesy
  • 51,1% Smrk
  • 16,6% Borovice
  • 5,3% ostatní jehličnaté
 • 26% listnaté lesy
  • 7,8% Buk
  • 7,1% Dub
  • 11,1% ostatní listnaté
 • 1% holiny, tzv. nezalesněné

Vlastnické poměry v České republice (2013)

(zdroj http://www.uhul.cz/)

lesy státní 59,74 %  

 • ve správě Lesů české republiky 50,25 %  (církvím bude vydáno 6,47%),
 • ve správě Vojenských lesů           4,78%,
 • ve správě Národních parků          3,64%,
 • ve správě ostatních státních        1,07%,

lesy obecní - 16,86%
lesy soukromé - 22,11%
  - fyzických i právnických osob
lesy církevní - 0,06%  (církvím bude vydáno ze správy LČR celkem 6,47%)
lesy lesních družstev a společností - 1,17%
krajské lesy - 0,06%