Zákaz některých činností v lese

Co smíte, nebo nesmíte v lesích dělat je popsáno v § 20 Lesního zákona:

 Od.1. V lesích je zakázáno

a/ rušit klid a ticho,
b/ provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky a jiné objekty,
c/ vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d/ těžit stromy a keře,
e/ sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmed,
f/  sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g/ jezdit a stát s motorovými vozidly,
h/ vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i/  vstupovat do porostů kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j/  mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, koni, na lyžích nebo na saních,
k/ kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l/  odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m/ narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n/ pást dobytek, umožňovat výběh hospodářských zvířatům a půhon  dobytka lesními porosty,
o/ znečišťovat les odpady a odpadky.

Od.2.  Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

Od.3.  Tyto zákazy mimo l)m)n) se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.

Od.4.  Vlastník lesa může povolit výjimku za zákazů a) až k).

Od.5.  Organizované nebo hromadné akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní Správy a se souhlasem vlastníka.

Od.6.  Zákaz g) se nevztahuje na zaměstnance státní správy v obvodu jejich působnosti.

Od.7.  Zákazy a)h)j) a po souhlasu vlastníka i b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti.