Odnětí pozemků a omezení jejich využívání

Řeší lesní zákon v § 15,16,17,18. Je dočasné nebo trvalé.

Odnětí

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití (typicky výstavba).

Omezení

Omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa znamená, že některé funkce lesa nemohou být plněny v obvyklém rozsahu.

Obecné zásady

Bez odnětí lze umístit

 • Stabilizační kameny, značky, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemních vedení. Plocha záboru nesmí být větší než 30m2.
 • Přečerpávací stanice, vrty a studny. Plocha max.55m2.

Základní pravidla

 • Žádost o odnětí nebo omezení podává orgánu státní správy ten, v jehož zájmu se provádí
 • Odlesňování nelze začít před nabytím právní moci rozhodnutí.
 • Poplatek za odnětí platí žadatel.
  • 40% poplatku přísluší obci v jejichž katastrálním území probíhá.
  • 60% poplatku přísluší státnímu fondu životního prostředí.
  • Nepředepisuje se u staveb sloužících hospodaření v lese, u výstavby objektů a zařízení pro čistění odpadních vod, u objektů pro jímání a výrobu pitné vody.
 • Žadatel má dále povinnost uhradit vlastníku vzniklou újmu.